نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است برای مشورت افرادی را در نظر بگیرید كه توانایی راهنمایی شما را دارند و با هر كسی در این رابطه صحبت نكنید.
نتیجه ازدواج:
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید و توصیه های بالا را رعایت کنید.
نتیجه معامله:
خوب است سود خوبی نصیبتان خواهد شد توصیه‌های بالا را رعایت کنید.
سوره:
ملک
آیه:
13
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved