نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه خوب است در صورتی كه شرایطی كه وجود دارد رعایت شود خوب است والا تركش به صواب نزدیكتر است.
نتیجه ازدواج:
میانه خوب است شرایطی که وجود دارد رعایت شود زندگی خوبی خواهید داشت والا...
نتیجه معامله:
اگر شرایط را رعایت کنید سود خوبی خواهید داشت والا ترکش کنید.
سوره:
تحریم
آیه:
8
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved