نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه خوب است اگر شرایط مربوط را رعایت کنید خوب والا ترکش بهتر است.
نتیجه ازدواج:
این ازدواج طی یک شرایطی خوب است والا ترکش کنید.
نتیجه معامله:
طی‌یک شرایطی خوب والا بد است.
سوره:
طلاق
آیه:
6
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved