نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد. حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
هیچ نقطه‌ی مشترکی وجود ندارد و در صورت انجام هر لحظه از خدا طلب مرگ خواهید کرد ترک شود.
نتیجه معامله:
ضرر هنگفت مالی و اعتباری خواهد داشت حتما ترک شود والا دچار پشیمانی شدیدی خواهید شد.
سوره:
تغابن
آیه:
10
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved