نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است به شرطی که مرتکب حرام نشوید که در این صورت عواقب بدی انتظار شماست.
نتیجه ازدواج:
خوب است همه‌ی مسائل را مطرح کنید و چیزی را از قلم نیاندازید تا بعد دچار مشکل نشوید.
نتیجه معامله:
خوب است به شرطی که مرتکب حرام نشوید و همه‌ی جوانب کار را رعایت کنید.
سوره:
ممتحنه
آیه:
12
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved