نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است کمی زحمت دارد ولی به زحمتش می‌ارزد با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج:
بسیار خوب است اما کمی با زحمت است به‌خدا توکل کنید و از مشکلات نهراسید.
نتیجه معامله:
معامله‌ی پر منفعتی است به‌خدا توکل کنید و مواظب باشید حرام داخل مالتان نشود.
سوره:
ممتحنه
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved