نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
از هر نظر مناسب است با توکل به‌خدا اقدام کنید و در همه حال خدا را در نظر داشته باشید.
نتیجه معامله:
معامله‌ی پر منفعت و سودآوری خواهد بود با توکل به‌خدا انجام دهید مستمندان را فراموش نکنید.
سوره:
حشر
آیه:
10
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved