نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است اگر قرار بود انسان همه چیز را با عقل ناقصش می فهمید که... با توکل به‌خدا انجام دهید نتیجه‌ی دلخواه حاصل می‌شود.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله مبارک است با توکل به‌خدا انجام دهید و فکر باطل به ذهنتان راه ندهید.
نتیجه معامله:
بسیار خوب است منفعت خوبی از این معامله نصیبتان خواهد شد.
سوره:
مجادله
آیه:
22
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved