نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است اگر همه‌ی جوانب را سنجیده و مشکلی در میان نیست انجام دهید و الا ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
اگر همه‌ی حرفها را اول بزنید و بر سر همه‌ی مسائل با هم به توافق برسید خوب والا بد است.
نتیجه معامله:
همه‌ی شرایط را ‌بررسی کنید اگر مشکلی در بین نبود انجام دهید والا ترک کنید.
سوره:
مجادله
آیه:
7
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved