نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است اگر همه‌ی شرایط را بررسی کردید و همه چیز بر وفق مراد بود انجام دهید والا ترک نمایید.
نتیجه ازدواج:
میانه است در صورتی که همه‌ی حرفها زده شود و توافق به‌عمل آید خوب و الا بد است.
نتیجه معامله:
با ‌بررسی همه‌ی جوانب و مشورت با افراد خبره اگر اقدام شود خوب والا بد است.
سوره:
حدید
آیه:
25
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved