نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است به تمامی اهدافتان خواهید رسید با توکل به‌خدا اقدام کنید و در هیچ حال خدا را فراموش نکنید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است ان‌شاءالله باعث گشایش روحی و مالی شما خواهد شد با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه معامله:
منفعت خوبی در انتظار شما است با توکل به‌خدا انجام دهید و در هیچ کاری خدا را فراموش نکنید.
سوره:
واقعه
آیه:
77
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved