نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه مناسب نیست انجام ندهید که پشیمانی شدید دارد.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی را انتخاب نکرده‌اید از این انتخاب پشیمان می‌شوید انجام ندهید.
نتیجه معامله:
ضرر مالی و اعتباری دارد و اعتبار شما به‌شدت زیر سوال می‌رود انجام ندهید.
سوره:
الرحمان
آیه:
41
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved