نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است اگر چه ظاهرا همه چیز بر وفق مراد است ولی در آخر متوجه می‌شوید که باطنا چیز دیگری بوده است. ترک شود.
نتیجه ازدواج:
بد است اگر چه ظاهرا چنین نیست صبر کنید و صدقه بدهید.
نتیجه معامله:
بد است گول ظاهر را نخورید در صورت انجام متضرر خواهید شد.
سوره:
قمر
آیه:
50
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved