نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است حرف شما پیش نمی‌رود و ضرر می‌کنید ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
در شأن شما نیستند باعث اذیت و آزار شما می‌شوند فراموششان کنید.
نتیجه معامله:
شما را فریب می‌دهند و سرتان کلاه می‌گذارند انجام ندهید.
سوره:
آل عمران
آیه:
23
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved