نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است دیگر بدتر از این نمی‌شود حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
بسیار بد است چاهی بدون ته است که هر لحظه از خدا طلب مرگ می‌کنید حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
بسیار بد است ضرر هنگفتی خواهید کرد و اعتبار شما به‌شدت زیر سوال می‌رود حتما ترک شود.
سوره:
قمر
آیه:
7
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved