نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است درست برعکس آن چیزی که فکر می‌کنید، نتیجه می‌دهد. حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
بسیار بد است زندگی سراسر نزاع و درگیری خواهید داشت حتما ترک شود که پشیمانی شدید دارد.
نتیجه معامله:
ضرر هنگفتی خواهید کرد و اعتبار شما زیر سوال می‌رود حتما ترک شود.
سوره:
نجم
آیه:
27
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved