نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است مطلبی از شما مخفی مانده است که در صورت اطلاع از آن این کار را انجام نمی‌دهید ترک شود.
نتیجه ازدواج:
بد است بیشتر تحقیق کنید مطلبی از شما مخفی مانده است ترک شود.
نتیجه معامله:
بد است چیزی از شما مخفی مانده است و در صورت انجام معامله متضرر خواهید شد ترک شود.
سوره:
طور
آیه:
32
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved