نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است شما را تکذیب می‌کنند و از دست شما هم کاری بر نمی‌آید ترک شود.
نتیجه ازدواج:
بد است درونش شما را می کشد بیرونش مردم را حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
بد است آن‌گونه ای که شما فکر می‌کنید نیست ترک شود.
سوره:
ذاریات
آیه:
52
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved