نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار خواهید شد و از کرده‌ی خود به‌شدت پشیمان خواهید گشت.
نتیجه ازدواج:
هیچ وجه مشترکی بین شما وجود ندارد و زندگی بسیار بد و پر تنشی در انتظار شماست ترک شود.
نتیجه معامله:
با افراد نادان و زبان نفهمی روبرو ‌می‌شوید و از انجام آن به‌شدت پشیمان خواهید شد ترک کنید.
سوره:
ذاریات
آیه:
7
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved