نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است آن چه در نظر شما است با آن چه اتفاق خواهد افتاد تفاوت بسیار دارد. ترک شود.
نتیجه ازدواج:
زندگی پر دغدغه و تلخی خواهید داشت انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
دچار ضرر و زیان خواهید شد و اعتبارتان زیر سوال می‌رود انجام ندهید.
سوره:
ق
آیه:
16
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved