نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به حرام می‌افتید و در حرف و حدیث مردم قرار خواهید گرفت ترک شود.
نتیجه ازدواج:
بد است با انجام این کار دچار پشیمانی خواهید شد و زندگی بدی خواهید داشت ترک شود.
نتیجه معامله:
مورد مناسبی برای انجام معامله نیست به‌عبارت بهتر آش دهان سوزی نیست ترک شود
سوره:
حجرات
آیه:
12
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved