نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
خوب است مورد مناسبی خواهد شد با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه معامله:
سود خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل به‌خدا انجام دهید مستمندان را فراموش نکنید
سوره:
فتح
آیه:
29
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved