نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار سختی و عذاب خواهید شد در آخر هم به نتیجه‌ای که می‌خواهید نمی‌رسید.
نتیجه ازدواج:
بد است زندگی سراسر سختی و عذاب خواهید داشت ترک شود.
نتیجه معامله:
بد است سختی و رنج زیادی خواهید برد و در آخر هم به نتیجه دلخواه نمی‌رسید.
سوره:
فتح
آیه:
16
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved