نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است دیگر از این موقعیت‌های خوب، کمتر به سراغ شما می‌آید با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
بسیار خوب است از هر نظر مورد مناسبی است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
سود خوبی نصیبتان خواهد شد مستمندان را فراموش نکنید.
سوره:
فتح
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved