نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
بجز بدبختی و پشیمانی چیزی نصیبتان نخواهد شد حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
در این کار غیر از ضرر و بدبختی چیزی وجود ندارد به‌هیچ وجه انجام ندهید.
سوره:
آل عمران
آیه:
10
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved