نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار افرادی می‌شوید که به‌هیچ‌وجه صراطی مستقیم نیستند و شما هر کاری کنید آنها حرف خودشان را می‌زنند ترک شود.
نتیجه ازدواج:
یکسره درگیری و نزاع دیده می‌شود به هم نمی‌خورید و دچار مشکلات زیادی خواهید شد ترک شود.
نتیجه معامله:
بد است دچار افراد زبان نفهم ‌می‌شوید و خسارت هنگفتی را متحمل ‌می‌شوید ترک شود.
سوره:
محمد
آیه:
20
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved