نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به آدمهایی بر می‌خورید که هیچ رحم و مروتی ندارند و شما را به‌خاک سیاه می‌نشانند ترک شود
نتیجه ازدواج:
بسیار بد است هیچ وجه مشترکی با هم ندارید حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
بسیار بد است سرمایه و اعتبار شما به خطر می‌افتد گرفتار عده‌ای شیاد خواهید شد و شما را بدبخت می‌کنند.
سوره:
احقاف
آیه:
21
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved