نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به افرادی بر می‌خورید که شما را پلکان خود می‌کنند و شما را به‌خاک سیاه می‌کشانند انجام ندهید.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه این کار را انجام ندهید چون زندگی بسیار بد و نکبت‌باری خواهید داشت.
نتیجه معامله:
اعتبار و مال شما در اثر این کار لطمه خواهد خورد ترک شود.
سوره:
احقاف
آیه:
6
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved