نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به سختی و عذابی گرفتار خواهید شد که از توان شما خارج است ترک شود.
نتیجه ازدواج:
نزاع- درگیری- طلاق و ... حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
ضرر- بی اعتباری - آبروریزی و... حتما ترک شود.
سوره:
دخان
آیه:
19
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved