نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که پشیمانی شدید دارد و به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار می‌شوید.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست و به رنج و عذاب سختی مبتلا خواهید شد حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
دچار ضرر هنگفتی خواهید شد و اعتبار و آبروی شما از این بابت زیر سوال می‌رود ترک شود.
سوره:
زخرف
آیه:
74
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved