نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است زحمت زیادی خواهید کشید و در آخر نیز نتیجه‌ی دلخواهتان حاصل نمی‌شود.
نتیجه ازدواج:
اصلا بهم نمی‌خورید و هیچ نقطه‌ی اشتراکی با نیز نتیجه‌ی دلخواهتان حاصل نمی‌شود.
نتیجه معامله:
زحمت زیاد و در آخر هم ضرر و پشیمانی ترک شود.
سوره:
زخرف
آیه:
23
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved