نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است ولی جانب احتیاط را رعایت کنید سپس اقدام کنید که بعدها پشیمان نشوید.
نتیجه ازدواج:
حرفهایتان را اول کار تمام کنید و بعدا اقدام کنید سپس اقدام کنید که بعدها پشیمان نشوید.
نتیجه معامله:
دقت کنید و معامله را سفت و محکم کنید سپس انجام دهید.
سوره:
بقره
آیه:
283
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved