نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید خیر دنیوی و اخروی دارد ان‌شاءالله
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
با توکل به‌خدا اقدام کنید از شما حرکت از خدا برکت.
سوره:
شوری
آیه:
52
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved