نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که پشیمانی شدید دارد.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست و زندگی یکسره درگیری و نزاعی را خواهید داشت ترک شود.
نتیجه معامله:
به‌حرام می افتید و دچار عذاب و زحمت طاقت فرسایی خواهید شد انجام ندهید.
سوره:
شوری
آیه:
16
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved