نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید و باعث افزایش اعتبارتان خواهد بود ان‌شاءالله.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است قدر همدیگر را بدانید و خدا را فراموش نکنید.
نتیجه معامله:
مورد پرسود و منفعتی خواهد بود با توکل به‌خدا اقدام کنید.
سوره:
شوری
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved