نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دقیقاً نتیجه عکس آن چیزی که منظورتان است حاصل می‌شود ترک نمایید.
نتیجه ازدواج:
زندگی بدی خواهید داشت و هر چه از زندگی می‌گذرد وضع بدتر می‌شود ترک کنید.
نتیجه معامله:
ضرر هنگفتی خواهید دید و پشیمانی شدید دارد انجام ندهید.
سوره:
فصلت
آیه:
21
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved