نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است در صورت انجام به‌شدت پشیمان می‌شوید ولی دیگر پشیمانی شما سودی نخواهد داشت.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی برای شما نیست انجام ندهید که بعدا پشیمانی سودی ندارد.
نتیجه معامله:
بعذاب و سختی دچار خواهید شد و متضرر ‌می‌شوید ترک شود.
سوره:
غافر
آیه:
50
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved