نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است مورد تهمت و بهتان قرار می‌گیرید و انگشت نما می‌شوید ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
هر چند ظاهرا مشکلی وجود ندارد ولی در باطن چیز دیگری است ترک شود و الا به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
ضرر هنگفتی خواهید کرد و اعتبارتان زیر سوال می‌رود ترک کنید.
سوره:
غافر
آیه:
34
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved