نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به حرام می‌افتید و دچار مشکلات زیادی خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
به گناه و حرام می‌افتید به‌شدت دوری کنید و به‌خدا توکل کنید.
نتیجه معامله:
بین تجارت سالم و رباخواری فرق بسیار است خود را فریب ندهید.
سوره:
بقره
آیه:
275
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved