نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است مورد خیلی دقیق و میلی‌متری است و با کوچکترین لغزش سقوط خواهید کرد پس ترکش به صواب نزدیکتر است.
نتیجه ازدواج:
ظاهرش دیگران را می کشد داخلش شما را ترک کنید.
نتیجه معامله:
با‌ یک لغزش کوچک کارتان تمام است انجام ندهید.
سوره:
غافر
آیه:
17
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved