نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
از هر جهت مورد مناسبی است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
سود خوبی از این معامله نصیبتان خواهد شد مستمندان را فراموش نکنید.
سوره:
زمر
آیه:
75
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved