نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است دچار پشیمانی شَدید خواهید شد. حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
بسیار بد است اصلا هیچ سنخیتی و نزدیکی باهم ندارید و در صورت انجام به شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
در صورت انجام این معامله به‌شدت متضرر و پشیمان خواهید شد.
سوره:
زمر
آیه:
57
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved