نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است از ظاهر قضیه نمی‌توان به باطن آن پی برد ترک شود.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی نیست توجه به ظاهر آدم را از خیلی مسائل دور می کند ترک شود.
نتیجه معامله:
مار خوش خط خالی است ولی سعی کن نزدیکش نشوی.
سوره:
زمر
آیه:
22
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved