نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است در صورت بررسی همه‌ی جوانب و مساعد بودن اوضاع انجام والا ترک شود.
نتیجه ازدواج:
بیشتر تحقیق کنید اگر همه‌ی جوانب را بررسی کردید و موردی وجود نداشت انجام دهید و الا ترکش کنید.
نتیجه معامله:
با افراد خبره و اهل فن مشورت کن جوانب کار را نیز بسنج اگر خوب بود عمل کن والا ترکش کن.
سوره:
زمر
آیه:
6
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved