نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است خطر مالی و آبرویی دارد حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست و در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
خسارت هنگفتی خواهید کرد و اعتبار شما نیز بر اثر آن زیر سوال می‌رود ترک شود.
سوره:
ص
آیه:
27
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved