نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
خوب است ان‌شاءالله عاقبت‌به‌خیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
خوب است صدقه دهید و با توکل به‌خداانجام دهید ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
سوره:
بقره
آیه:
265
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved