نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است مورد سوال و باز خواست قرار می‌گیرید ترک شود.
نتیجه ازدواج:
اگر از جان خود سیر شده اید اقدام کنید.
نتیجه معامله:
بد است دچار ضرر و زیان ‌می‌شوید و حتی ممکن است سرمایه‌ی خود را از دست بدهید ترک شود.
سوره:
صافات
آیه:
25
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved