نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است اقدام نکنید که پشیمانی دارد.
نتیجه ازدواج:
بد است دچار زحمتهای فراوانی خواهید شد ولی آنها باز هم از شما توقعاتی دارند که از توان شما خارج است پشیمانی دارد ترک کنید.
نتیجه معامله:
سودی نخواهید کرد و از طرف دیگر باعث اختلاف و درگیری هم می‌شود ترک شود که پشیمانی دارد.
سوره:
یس
آیه:
71
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved