نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است زحمت فراوان و در آخر هم جز پشیمانی حاصلی ندارد.
نتیجه ازدواج:
بد است زندگی پر از دعوا و حرف و حدیثی خواهید داشت ترک کنید.
نتیجه معامله:
ترک نمایید که جز پشیمانی حاصلی ندارد.
سوره:
یس
آیه:
41
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved