نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است زحمت زیادی می کشید و در آخر هم به نتیجه دلخواه نمی رسید. ترک شود.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست و هر روز دعوا وجود دارد ترک شود.
نتیجه معامله:
زحمت زیادی می کشید مشکلات زیادی هم سر راهتان قرار می گیرد و در آخر هم متضرر ‌می‌شوید.
سوره:
یس
آیه:
13
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved